Hamburg

Landesnetzwerk Hamburg

Vorsitzender: Henry Akanno

Stellvertreterinnen:

Grace Evaly

Linda Onsei Bonsu

Jenna Fahala